Hanna-Kaisa Siimes: Monikulttuuristen koulujen kehittäminen

maaliskuu 3, 2011 | Kategoria: Aloitteet, Budjetti, Opetus

Opetustoimen yhtenä strategisena tavoitteena on että yhä useampi lapsi valitsee lähikoulun.  Lähiöiden monikulttuuristen koulujen kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuuden suomia vahvuuksia on syytä edelleen korostaa ja monikulttuurisuutta huomioida voimallisesti opetuksessa. Opetuksessa tämä tarkoittaa mm. saumatonta yhteistyötä jo esikoulusta lähtien, lapsen kotikielen oppimisen tukemista sekä vahvaa panostusta suomi toisena kielenä opetukseen. Suomi toisena kielenä opetuksen tulee alkaa vahvana jo päivähoidosta ja esikoulussa.  Lapsen oman kotikielen merkitys tulee tunnustaa identiteetin vahvistajana sekä oppimisalustana muiden kielten oppimiselle.

Vahvasti monikulttuurisiin kouluihin olisi syytä pohtia myös kehitettäväksi painotettuja luokkia: musiikinopetusta, liikuntapainoisuutta tai vahvaa vieraiden kielten painotusta.

Monikulttuurisissa kouluissa on syytä edelleen panostaa läksypiiritoimintaan sekä koulujen muuhun kerhotoimintaan. Lähiöissä hyvin alkanutta yhteistyötä musiikkiopistojen ja taideoppilaitosten kanssa on hyvä jatkaa ja laajentaa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että vuoden 2012 budjettia valmisteltaessa opetustoimi suuntaa katseensa nykyistä voimallisemmin ja tarkkasilmäisemmin lähiökouluihin. Panostuksen tulee näkyä niin resurssien jaossa kuin avoimuutena uusille ideoille (ml. painotettu opetus).

– Monikulttuuristen koulujen luokkakokoja tulee pienentää max. 18 oppilaaseen per luokka alakoulussa.
– Lisäresursseja tulee suunnata koulujen yksilöllisen tarpeen mukaisesti joustavaan alkuopetukseen, suomi toisena kielenä lisäopetukseen, erityisopettajien resursseihin, kielikerhoihin, avustajatoimintaan ja havainnollistavan opetusmateriaalin hankintaan.
– Monikulttuuristen lasten kotikielen opetusta on lisättävä
– Koulujen lisäksi myös koulujen ympäristöä tulee kohentaa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Koulujen läheisiä ostoskeskuksia on kehitettävä, niiden toiminnan monipuolistumista tuettava ja alueiden sosiaalisiin ongelmiin tartuttava.

Talousarvioaloite 2.3.2011
Hanna-Kaisa Siimes


Opettajien täydennyskoulutus

Monikulttuuristen lasten määrä on lisääntynyt ja lisääntyy jatkuvasti helsinkiläisissä kouluissa ja sitä myötä vaatimukset opettajien osaamiselle myös kasvavat ja monimuotoistuvat. Opettajien koulutuksessa tulee ottaa nykyistä voimallisemmin huomioon lasten erilaiset etniset ja kulttuuriset taustat sekä oppilaiden kielitaustan moninaisuus. Huomionarvoista on että opettaessaan vieraskielisiä lapsia opettaja on aina samaan aikaan myös suomi toisena kielenä opettaja.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että Helsingin kaupunki varaa vuoden 2012 talousarviossaan riittävät määrärahat opettajien työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen monikulttuurisuuskysymysten saralla; vieraiden kulttuurien ja etnisten vähemmistöjen tuntemukseen, kulttuuristen ristiriitojen puheeksi ottamiseen ja ratkaisemiseen sekä monikielisten lasten opetukseen.

Talousarvioaloite 2.3.2011
Hanna-Kaisa Siimes

Haku

Vasemmistoliitto