Anna Vuorjoki: Sateenkaarinuorten yhdenvertaisuus kouluissa on tärkeää

kesäkuu 27, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Kaupunginhallitus, Lapset, Nuoriso, Opetus, Valtuusto

Anna VuorjokiSateenkaarinuorilla pitää olla oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Esimerkiksi jokaisen nuoren on saatava ilmaista sukupuoltaan koulussa itselleen luontevalla tavalla kohtaamatta syrjintää tai kiusaamista, eikä nuoren pidä joutua piilottelemaan seurustelusuhdetta samaa sukupuolta olevan kanssa ihmettelyn pelossa. Tämä edellyttää, että kouluissa tunnistetaan ja tunnustetaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ja otetaan se huomioon niin opetuksen sisällöissä kuin arjen käytännöissäkin.

Tällä hetkellä sateenkaarinuorten yhdenvertaisuus kouluissa ei toteudu. Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen tulosten mukaan opetus on edelleen heteronormatiivista eikä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus näy siinä riittävästi. Monet koulun käytännöt ja tilat ovat sukupuolitettuja, mikä tuottaa haasteita nuorelle, joka ei koe omakseen hänelle merkittyä sukupuolta. Sateenkaarinuoret tulevat myös usein kiusatuksi ja kokevat, etteivät saa kiusaamistilanteissa opettajilta apua.

Uskon, että syrjivien käytäntöjen taustalla on tiedon puutetta. Monessa koulussa liikunta- ja wc-tilat on kenties jaettu tytöille ja pojille, koska kukaan ei ole tullut ajatelleeksi, että joku oppilaista voisi olla muutakin sukupuolta. Jos opettaja ei ole itse tutustunut seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen, hänen on vaikeaa välittää oppilaille ymmärrystä niistä.

Tästä syystä uskon, että sateenkaarinuorten asemaan kouluissa voi vaikuttaa koulutuksella ja suunnitelmallisella yhdenvertaisuustyöllä. Uusi lainsäädäntö velvoittaa kouluja laatimaan 1.1.2017 alkaen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Niistä voi tulla hyvä työväline vähemmistöihin kuuluvien nuorten aseman parantamiseen, jos suunnittelutyö tehdään huolella. Ylevien periaatteiden kirjaamisen sijasta on tutkittava koulujen arkea sateenkaarinuorten näkökulmasta ja pohdittava, millaisin konkreettisin toimenpitein syrjiviä käytäntöjä voidaan purkaa ja yhdenvertaisuutta edistää.

Tänään – sopivasti pride-viikon alussa – kaupunginhallitus käsitteli kahta valtuustossa esittämääni toivomuspontta, jotka liittyivät sateenkaarinuorten asemaan koulujen yhdenvertaisuussuunnittelussa. Ensimmäisessä vaadin rehtoreille, opettajille ja muulle koulujen henkilökunnalle koulutusta seksuaalisuuden suuntautumisen ja sukupuolisuuden moninaisuudesta erityisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun näkökulmasta. Toisessa vaadin, että selvitettäisiin mahdollisuuksia osallistaa sateenkaarinuoria koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen.

Kaupunginhallituksen päätöksessä korostettiin, että koulujen ja oppilaitosten henkilökunnan kouluttaminen sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta on tärkeää. Mitä tulee oppilaiden osallistumiseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun, kartoitetaan suunnitteluvaiheessa kaikkien 5. – 9.-luokkalaisten sekä toisen asteen oppilaiden näkemyksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamisesta.

Tämänpäiväinen kaupunginhallituksen käsittely päätti lähes vuoden kestäneen prosessin, joka alkoi valtuustoaloitteestani sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vaadin aloitteessa kaikkien nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden kouluttamista seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta. Vuoden mittaan olen aloitteen eri käsittelyvaiheissa täydentänyt sitä vastaesityksillä ja viimeiseksi tässä mainituilla ponsiesityksillä. Aloite on poikinut muun muassa koulutusta seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöille.

Työ yhdenvertaisuuden hyväksi ei toki pääty tähän vaan on jatkuva prosessi. Meidän luottamushenkilöiden on tärkeää seurata nyt päätettyjen toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia sekä olla herkkinä tarttumaan kohtiin, joissa yhdenvertaisuustyö vaatii kehittämistä.

Haku

Vasemmistoliitto