Petra Malin: Ryhmäpuhe sote-uudistuksesta

marraskuu 2, 2016 | Kategoria: Ryhmäpuheet, Sosiaalitoimi, Terveys, Valtuusto

Petra MalinpieniArvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

Tämä sote-uudistuksesta annettu esitys kulkee eteenpäin kuin jyrkänteen reunaa kohti matkaava juna. Me Vasemmistossa näemme sen, että on korkea aika vetää hätäjarrusta ja ohjata juna oikealle raiteelle.

Sote-uudistukselle alun perin asetetut tavoitteet tasa-arvoisista palveluista ja eri palveluiden toimimisesta yhteen ovat tärkeitä ja välttämättömiä saavuttaa. Uudistus tarvitaan. Monen eri ongelman kanssa kamppaileva lapsi, nuori, aikuinen tai ikäihminen voi jäädä ilman tarvitsemaansa tukea, koska hän ei sovi mihinkään valmiiseen muottiin. Ihmiset kuitenkin toivovat hyviä, laadukkaita ja tasa-arvoisesti saavutettavia palveluita. Julkisen palveluntuotannon kannatus on suomalaisessa yhteiskunnassa laajaa.

Hallitus vaatii, että sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus toteutetaan nyt heti ja kovassa kiireessä, koska on tärkeää tehdä päätöksiä. Yrityksiä hyödyttää se, että yksityisille palveluntuottajille ollaan luomassa valtavat sote-markkinat, joten varmasti löytyy niitä, jotka kannattavat tätä esitystä. Suurimmalle osalle hallituspuolueiden kansanedustajista vaikuttaa kuitenkin olevan ihan sama, mitä sotesta päätetään, kunhan jotain päätetään.

Tällä esityksellä ei ole laajaa demokraattista kannatusta eikä tätä esitystä voi hyväksyä. Kokonaisuutena esitys sisältää niin suuria ongelmia, että Helsingin Vasemmiston näkemyksen mukaan uudistusta ei pidä toimeenpanna hallituksen esittämässä muodossa, vaan suunnitella se kokonaan uudestaan siten, että palveluiden integraatio ja tasa-arvoinen saatavuus nostetaan keskeisiksi tavoitteiksi.

Esitykseen on leivottu sisään säästövelvoite. Valtio voi asettaa sote-menoille katon, jossa on pysyttävä ihmisten palveluntarpeista riippumatta, eikä maakunnalla ole omaa verotusoikeutta, jonka turvin se voisi saada lisärahoitusta. Jopa esityspohjassa todetaan, että esitetty kolmen miljardin säästötavoite on kunnianhimoinen. Jos yhteiskunnan moraali mitataan siinä, miten se pitää huolta heikoimmistaan, millaista yhteiskuntaa olemme luomassa silloin, kun ihmisarvon ja ihmisoikeuksien sijaan palveluiden tasoa määrittää jatkossa tämä etukäteen määrätty budjettikehys?

Esitetty sote-malli on luomassa lisää pirstaleisuutta ja epätasa-arvoa. Esitettyjen säästötavoitteiden toteutuminenkin on Ruotsissa saatujen kokemusten perusteella vähintäänkin kyseenalaista. Olen tehnyt vastaesitykset koskien lausuntopyynnön kysymystä yksi hyvinvointierojen kaventamisesta, kysymystä kaksi kustannussäästöistä, kysymystä kymmenen palvelujen saatavuudesta ja kysymystä neljätoista koskien palveluiden järjestämisen ja tuottamisen erottamista ja ne löytyvät järjestelmästä.

Yhtiöittämisvelvoite aiheuttaa palveluissa kestämättömän tilanteen. Yhtiöittämistä ei edellytä kukaan, vaan hallitus on valitsemassa tämän tien omasta tahdostaan. Sote-uudistuksessa liikkuvat vähintään yhtä suuret rahat kuin suurissa liikennehankkeissa. Kunnat päättivät juuri olla perustamatta yhtiötä Pisara-radan suunnittelua varten Länsimetron ongelmien vuoksi – demokraattisten päätöksentekijöiden on ollut mahdotonta saada tarvitsemaansa tietoa hankkeen ongelmista. On kestämätön ajatus, että esimerkiksi vanhusten palveluiden järjestämiseen liittyvät ongelmat olisivat jatkossa yhtä paksun hämärän peitossa. Meidän on pidettävä vähintään yhtä hyvää huolta ikääntyneistä, lapsista ja nuorista kuin raideverkostamme. Teen vastaesityksen numero viisi, jossa vastaus kysymykseen numero 15 yhtiöittämisen tarkoituksenmukaisuudesta muutetaan muotoon EI. Esitys löytyy järjestelmästä.

Yksi valmistelun suurimpia puutteita on ollut se, että sosiaalipalvelut ovat kulkeneet mukana lähinnä pakollisena sivuhuomautuksena. Näin laajaa ja vastaavaa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta ei ole aiemmin toteutettu: esimerkiksi Ruotsin malli ei koske sosiaalipalveluja. On vakava ongelma, että pääministeri menee hämmennyksestä sanattomaksi, kun joku kysyy häneltä televisiokeskustelussa soten vaikutuksista lastensuojeluun. Tämä uudistus on vähintään yhtä paljon sosiaalipalvelu-uudistus kuin terveyspalvelu-uudistus, mutta sitä ei huomaa käydystä keskustelusta eikä asian valmistelusta. Sosiaalipalveluissa yksi tärkeimmistä vaikuttavuustekijöistä on luottamuksellinen suhde palveluita käyttävän henkilön ja hänet kohtaavan työntekijän välillä. Kilpailutus ja palveluiden pilkkominen moneen eri osaan vaarantavat sosiaalialan työn eettisyyden ja vaikuttavuuden.

Kokemukseni mukaan sosiaalipalveluita tarvitsevat ihmiset yleensä toivovat, että heille annettaisiin puhelinnumero, johon vastaisi henkilö, joka hoitaa heidän asiaansa. He eivät hyödy isosta listasta yhteystietoja josta heidän tulisi omin neuvoin päätellä, kuka voisi heitä auttaa. Psykoterapiapalveluissa on kritisoitu paljon nykyistä toimintatapaa, jossa asiakkaan tulee etsiä vaikeassa tilanteessa oma terapeuttinsa itse. Nyt samaa mallia ollaan tuomassa väkisin lähes koko sosiaali- ja terveyspalveluiden kentälle.

Tähän mennessä valinnanvapautta on kokeiltu pienimuotoisesti esimerkiksi palvelusetelillä. Se on tarkoittanut valinnanvapautta myös yrityksille, joilla on ollut mahdollisuus valita asiakkaansa. Monimutkaisemmat ja erityistä paneutumista vaativat tilanteet on jätetty julkisten palveluiden hoidettaviksi. Samalla julkiset palvelut on saatu näyttämään kalliimmilta ja tehottomammilta. Tähän on saatava muutos.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan tehdä asioita paremmin. Se onnistuu kuuntelemalla palveluita käyttäviä ihmisiä ja palveluissa työskenteleviä työntekijöitä. Se onnistuu tarjoamalla palveluita matalalla kynnyksellä. Se onnistuu panostamalla ennaltaehkäisyyn ja yhteistyöllä yli rajojen, niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin nuorisotoimen, kulttuuripalveluiden, varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa. Se onnistuu kehittämällä työn tekemiseen sopivia digitaalisia ja muita välineitä ja luovia toimintamahdollisuuksia sekä hyödyntämällä tutkimustietoa ja oppimalla muiden tekemistä virheistä. Se onnistuu julkisilla ja kaikille yhteisillä palveluilla. Me Vasemmistossa haluamme tällaisen sote-uudistuksen.

1 kommentti aiheesta Petra Malin: Ryhmäpuhe sote-uudistuksesta

Kati Peltola
04.11.2016

Helsingissä ja naapurikunnissa on täysin mahdollista tehdä nykyisistä kaupungin terveysasemista peruspalvelut järjestäviä sosiaali- ja terveysasemia. Sen lisäksi tarvitaan muutama alueellinen keskus, joista ihminen saa lähes kaikki avopalvelut. Kierrättämistä HYKS:in poliklinikoilla pystyttäisiin tällä tavalla vähentämään merkittävästi.

Uusille täyden avopalvelun keskuksille pitää antaa tehtävksi myös avopalvelujen järjestäminen oman alueensa kotihoitoon ja palvelutaloihin. Keskusten pitää tuottaa myös päivähoidon ja koulujen sosiaali- ja terveyspalveluja siellä, missä ne on helpointa järjestää.

Haku

Vasemmistoliitto