Anna Vuorjoki: Kaikkein tärkeintä on eriarvoisuuden vähentäminen

helmikuu 3, 2017 | Kategoria: Asuminen, Budjetti, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Lapset, Liikenne, Nuoriso, Opetus, Palveluverkko, Rakentaminen, Ryhmäpuheet, Terveys, Valtuusto, Ympäristö

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro valtuustostrategiasta kaupunginvaltuuston seminaarissa 3.2.2017.

Helsingissä asuu paljon onnellisia ja hyvinvoivia lapsia ja aikuisia. Helsinki on yhä vauraampi ja vetovoimaisempi, asukkaat osallistuvat yhä aktiivisemmin sen kehittämiseen, digitalisaatio etenee, kouluissa tehdään hyvää työtä uudenlaisten opetusmenetelmien kehittämiseksi ja kulttuurin saralla on käynnissä hienoja hankkeita.

Samaan aikaan osa kaupunkilaisista putoaa tämän yhteisen hyvän ulkopuolelle, sinnittelee toimeentulon äärirajoilla ja kamppailee työttömyyden, sosiaalisten ongelmien ja sairauksien kanssa. Helsingin suurin ongelma on polarisaatio, jossa asukkaat jakaantuvat yhä selvemmin hyvä- ja huono-osaisiin.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii, että tulevalla valtuustokaudella eriarvoisuuden vähentäminen otetaan tärkeimmäksi tavoitteeksi. Seuraavan valtuustostrategian ydintä pitää olla toimenpidesuunnitelman rakentaminen eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Eriarvoisuutta ei poisteta millään yksinkertaisella toimenpiteellä, vaan se vaatii työtä kaikilla toimialoilla ja vaikuttamista niin yksittäisiin ihmisiin kuin palveluihin ja laajempiin rakenteisiin. Tasa-arvon edistämiseen pitää pyrkiä kaikessa päätöksenteossa, ja kaikille päätöksille pitää tulevalla valtuustokaudella tehdä sosiaalisten vaikutusten arviointi.

Hyvät varhaiskasvatus, koulutus ja sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille

Pohjaa tasa-arvolle rakennetaan lapsuudessa. Lapsilla on erilaiset valmiudet oppia ja vanhemmilla erilaiset mahdollisuudet tukea heitä. Hyvä varhaiskasvatus ja hyvä koulu antavat kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet harjoitella elämässä tarvittavia taitoja.

Kaikilla helsinkiläisillä lapsilla pitää jatkossakin olla subjektiivinen päivähoito-oikeus. Tulevalla valtuustokaudella tavoitteeksi pitää ottaa päiväkotiryhmien pienentäminen esimerkiksi siten, että hoitajaa kohti on korkeintaan kuusi lasta.

Peruskoulun täytyy yhä paremmin pystyä tukemaan erilaisia oppijoita kohti yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Jatkokoulutuksen suorittamiseen pitää olla tasa-arvoiset mahdollisuudet, mikä tarkoittaa esimerkiksi maksuttoman oppimateriaalin tarjoamista toisen asteen oppilaille.

Sosiaali- ja terveyspalveluilla on suuri merkitys terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa. Sote-uudistukseen valmistautuminen on väistämättä osa tulevan valtuuston työtä. Kaupungin pitää toimia sen eteen, että palveluiden laatu ja sujuva yhteistyö eri ammattilaisten kesken ovat muutoksen keskiössä, eikä uudistusta viedä eteenpäin vain markkinoiden ehdoilla. Neuvoloiden ja sosiaali- ja terveysasemien pitää olla lähellä ihmisiä, ja vanhuksen on saatava tarpeeksi kotihoitoa tai päästävä helposti palveluasumiseen sen mukaan, mikä juuri hänen tilanteessaan turvaa arvokkaan elämän parhaiten.

Asumisen ja alueiden tasa-arvoa

Taloudellista eriarvoisuutta vastaan on toimittava johdonmukaisesti. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen on tärkeä tavoite, ja kaupunki voi vaikuttaa siihen esimerkiksi tarjoamalla vaikeasti työllistyville työtä normaalein työehdoin.

Helsingissä eriarvoisuutta pahentaa asumisen kalleus. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute on vakava ongelma, ja siksi keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi pitää ottaa asumisen hinnan alentaminen. Sen onnistumiseksi on lisättävä tuettujen vuokra-asuntojen osuutta rakentamistavoitteissa ja perustettava kaupungin oma rakentamisyksikkö.

Eriarvoisuutta on syntynyt paitsi ihmisten myös eri kaupunginosien välille. Alueita pitääkin kehittää siten, että sosioekonomiset erot eri kaupunginosien välillä tasoittuvat, kulttuurielämä on aktiivista yhtä lailla lähiöissä kuin keskusta-alueilla ja asukkaat vaikuttavat itseään koskeviin asioihin kaikkialla.

Leikkauspolitiikasta tasa-arvon edistämiseen

Se, että eriarvoisuuden vähentäminen nostetaan valtuuston ykköstavoitteeksi, tarkoittaa selvää muutosta nykyiseen politiikkaan. Tällä valtuustokaudella menokasvun hillitseminen on nostettu kaikkia muita strategiaan kirjattuja tavoitteita tärkeämmäksi. Tuottavuustavoitteen nimissä on joka vuosi leikattu tylysti rahaa, joka yhtä kaupunkilaista kohti käytetään palveluihin. Toki vasemmistoliittokin kannattaa lämpimästi sitä, että tutkitaan keinoja tehdä asioita tehokkaammin ja vaikuttavammin. Kuitenkin tuottavuustavoite on pakottanut leikkaamaan riippumatta siitä, onko keinoja tuottavuuden parantamiseksi olemassa. Työntekijät ovat venyneet äärimmilleen tarjotakseen kuntalaisille hyvää hoitoa, tukea ja kasvatusta, mutta silti leikkaukset ovat johtaneet palveluiden heikennyksiin, jotka eivät edes taloudellisesti ole pitkällä tähtäyksellä järkeviä.

Taloudellisten tavoitteiden nostaminen ylivertaisiksi muihin nähden näkyy nykyisen strategian toteutumisessa. Eriarvoisuuden vähentäminen on kirjattu nykyiseenkin valtuustostrategiaan, mutta lähes kaikilla toimialoilla juuri sen toteutuminen on jäänyt haasteeksi. Johdonmukainen työ hyvinvointi- ja terveyserojen poistamiseksi ei ole mahdollista, jos taloudelliset säästöt aina asetetaan niiden edelle. Tuottavuustavoite on rokottanut erityisen kipeästi kouluja sekä sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka ovat yhdenvertaisuuden kannalta aivan olennaisia.

Yksi keino selvitä leikkauksista esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa on ollut palveluiden kohdentaminen eniten tarvitseville. Vasemmistoliitto ei kannata hyvinvointivaltion muuttamista köyhäinapuyhteiskunnaksi, jossa hyvinvoiva enemmistö pärjää omillaan ja julkinen sektori keskittyy pitämään kelkasta putoavat hengissä. Yhteenkuuluvuuden ja tasa-arvon perusta ovat kaikille yhteiset hyvinvointipalvelut kuten neuvola, päiväkoti, koulu ja terveydenhuolto. Niissä ihmisiä ei erotella hyvin ja huonosti pärjääviin. Me haluamme kerätä riittävästi veroja, jotta hyvät peruspalvelut voidaan tarjota kaikille.

Vastuullista taloudenhoitoa

Toki vastuullinen taloudenhoito on tärkeää. Esimerkiksi hankintojen kustannusten ylityksistä tulee kerätä systemaattisesti tietoa koko kaupungin tasolla sen sijaan, että huomio epäonnistuneisiin hankintoihin kiinnitetään vasta siinä vaiheessa, kun ollaan Länsimetron kaltaisessa katastrofitilanteessa.

Niin omaisuuden myyntiä kuin investointejakin pitää arvioida siitä näkökulmasta, mikä on kaupungille pitkällä tähtäyksellä kannattavinta. Tämä tarkoittaa luopumista maanmyyntitavoitteesta, joka pakottaa myymään silloinkin, kun se ei ole kaupungille kokonaistaloudellisesti järkevää. Investointikatto estää paitsi kaupunkilaisten kannalta tarpeellisia myös taloudellisesti järkeviä investointeja ja lisää korjausvelan määrää. Investointeja täytyy voida arvioida kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan.

Ilmastonsuojelua ja demokratiaa

Ihmisten hyvinvointi ei ole mahdollista ilman tervettä ympäristöä ja puhdasta ilmaa. Siksi ympäristön ja ilmastonsuojelun pitää tulevallakin valtuustokaudella olla olennainen osa valtuuston strategiaa. Helsingissä on tehty hyvää työtä ilmastonsuojelun eteen. Kasvihuonepäästöjen vähentämisen tulee jatkossakin olla toiminnan keskiössä ja sille pitää asettaa yhä kunnianhimoisempia tavoitteita. Kivihiilen käytöstä tulee siirtyä kohti uusiutuvaa energiaa. Liikenteen painopisteen siirtämisessä kevyeen ja joukkoliikenteeseen ollaan hyvällä tiellä, ja sitä pitää edelleen jatkaa. Edulliseen ja sujuvaan joukkoliikenteeseen panostaminen palvelee paitsi päästöjen vähentämistä myös yhdenvertaisuutta, kun sujuva liikkuminen kaupungissa ei ole kiinni mahdollisuuksista hankkia henkilöautoa.

Ihmisten hyvinvointi ja tasa-arvo edellyttävät myös toimivaa demokratiaa. Kaupunkilaisten osallistumisen lisääminen on ollut nykyisen strategian tavoite, mutta edelleen suurin osa valtuutetuista arvioi, että kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet päätöksiin ovat vähäiset. Tulevalla valtuustokaudella meidän on pystyttävä parempaan. Strategian valmistelu voisikin lähteä liikkeelle kysymyksestä, miten kaupunkilaiset otetaan mukaan valmisteluprosessiin ja miten he voivat osallistua keskusteluun strategiasta valtuuston neuvotteluiden ja päätöksenteon ajan.

Haku

Vasemmistoliitto